לוקחים את הסוכרת שלך באופן אישי

  הרצל רוזנבלום 6, מתחם סי אנד סאן, ת"א

תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות

(להלן: "תקנון")

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של DMC (להלן: "האתר") בהפעלתה של חברת דיאבטיס מדיקל סנטר בע"מ, ח.פ. 514449040 (להלן: "החברה").

ההוראות שלהלן יחולו על שימושך באתר ויהוו את הבסיס המשפטי בכל עניין שבינך לבין החברה. לפיכך, אנא הדפס וקרא את התקנון בעיון מלא. שימושך באתר מהווה את הסכמתך לאמור בתקנון זה. ככל שאינך מסכים לאמור בתקנון זה, אנא הימנע מלבצע שימוש באתר.

 1. כללי
  • 1.1.התקנון שלהלן כולל בתוכו גם את מדיניות הגנת הפרטיות, אשר מופיעה בעמוד להלן ואשר מהווה חלק אינטגרלי ובלתי נפרד ממנו.
  • 1.2.התקנון שלהלן כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כמובן שיש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.
  • 1.3.בתקנון זה תוגדר להלן באמצעות איזה מהמונחים: "אתה", "הלקוח", "המשתמש".
  • 1.4.כותרות הסעיפים ניתנו לצורכי נוחות ואין ללמוד מהן לצורך פרשנות מסמך זה.
  • 1.5.החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
  • 1.6.המשתמש מסכים כי רשומות המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונותן.
  • 1.7.האתר ותקנון זה מכילים מידע אשר עוסק בתחום הרפואי. חומר זה מוצג למטרות מידע בלבד ואין לראות בו תחליף לייעוץ שעל המשתמש לקבל מרופא או רוקח. אין להשתמש במידע אשר נכלל באתר או בתקנון זה על מנת לאבחן כל מחלה או בעיה גופנית ואין לראות בו כהנחיה או המלצה לדרך טיפול, מניעה או בקרה בקשר לכל מחלה או בעיה גופנית.
  • 1.8.השימוש באתר ובתכנים שבו מתבצע "כפי שהוא" ("AS IS"), כלומר – ללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד משתמש כלשהו ולצרכים פרטיים בלבד. אסור בתכלית האיסור להשתמש באתר ו/או בתוכנו, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות. אין להשתמש בתוכן באופן חלקי או כולל לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא על ידי משתמש כלשהו, ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.
  • 1.9.התקנון חל על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מכשירי טאבלט למיניהם וכיוצ"ב).
 2. אחריות
  • 2.1.החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש כלשהו באתר – תהא עילת התביעה אשר תהא  – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
  • 2.2.החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר. עם זאת, יובהר כי עלולים להופיע באתר, בתום לב, אי-דיוקים או שגיאות. המידע המוצג באתר מוצג במתכונת "AS IS" (כמות שהוא) והחברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מאי-דיוקים ו/או שגיאות.
  • 2.3.בכפוף לכל דין, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שהזין הלקוח במהלך פעולת ביצוע ההזמנה יאבד או יגיע לגורם כלשהו שאינו החברה ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
  • 2.4.האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים המופעלים באופן עצמאי. לאתרים מקושרים עשויות להיות הודעות או מדיניות פרטיות משלהם, שאנו מציעים שתקרא במידה ואתה מבקר בהם. ככל שאתרים מקושרים שאתה מבקר בהם אינם בבעלות החברה או בשליטתה, החברה אינה אחראית לתוכן האתרים, לשימוש בהם או לנהלי הפרטיות שלהם.
 3. קניין רוחני
  • 3.1.כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר החברה, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט שלו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
  • 3.2.אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקודי מחשב), בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.
  • 3.3.אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ע"י החברה, בבסיס הנתונים של החברה או בפרטים אחרים המתפרסמים בו בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.
  • 3.4.שם החברה, וכן סימני המסחר של החברה (בין אם נרשמו ובין אם לאו) – הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
  • 3.5.אייקונים (icons), כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של החברה או של ספקיה (לפי העניין). כל שימוש בקניינה זה של החברה או של ספקיה (לפי העניין) יעשה על פי הוראות תקנון זה בלבד.
  • 3.6.אין לעשות שום שימוש בשום סימן מסחרי או עיצוב של מוצר המופיעים באתר או בצילומים המצויים באתר שהינם קניין רוחני מוגן, הן מכוח הדין בישראל והן מכוח אמנות בינלאומיות אליהן הצטרפה מדינת ישראל.
  • 3.7.אם מסיבה כלשהי הנך סבור שזכות קניין רוחני מסוימת שלך הופרה, כך שתוכן מסוים באתר שייך לך, אנא צור עמנו קשר באמצעות אמצעי התקשורת המנויים בסעיף ‎5 לתנאי השימוש והמכירה לעיל.
 4. פטור מאחריות; ויתור
  • 4.1.האתר, התוכן והשירותים מסופקים כמות שהם, על בסיס "AS IS" בהתאם לזמינות ועם כל הטעויות, ללא אחריות מכל סוג, במפורש או מכללא. החברה אינה אחראית לאיכותו המסחרית של המידע או להתאמתו לכל מטרה.
  • 4.2.החברה עושה כמיטב יכולתה להבטיח את הדיוק והעדכניות של המידע אשר מוצג באתר. עם זאת, החברה אינה יכולה לערוב באופן מלא למידת הדיוק, הפרטניות ולתכיפות העדכון של המידע אשר מועמד לרשות המשתמש. בשל כך, אין החברה או מי מטעמה, לרבות עובדים, בעלי מניות, דירקטורים, מנהלים, נושאי משרה או יועצים, אחראים (באופן מפורש או משתמע) לכל מידע לא מדויק או השמטה של מידע; לכל נזק אשר ייגרם עקב שינוי במידע או בחומרים המוצגים באתר על ידי צד שלישי; לכל נזק, ישיר או עקיף, ללא קשר לסיבתו, מקורו, אופיו או תוצאותיו, אשר נגרם כתוצאה מגישה או חוסר יכולת לגשת לאתר, וכן כתוצאה משימוש באתר (לרבות כל נזק או וירוס אשר עלול לפגוע במערכת המחשב של המשתמש).
  • 4.3.החברה לא מעניקה כל מצג או הצהרה כי האתר, התוכן והשירותים יינתנו ללא תקלות או ללא הפרעה; שהתקלות תתוקנה; או שהשירות או השרתים המכילים את המידע הכלול בשירות מוגנים מפני רכיבים מזיקים, לרבות אך לא רק, וירוסים. המשתמש מצהיר כי שימושו בשירות הוא בסיכונו הבלעדי.
  • 4.4.החברה לא תהא אחראית בגין כל אובדן או נזק מכל סוג שהוא (לרבות אך לא רק – נזקים ישירים, עקיפים, כלכליים, לדוגמא, מיוחדים, עונשיים, מקריים או תוצאתיים) הקשורים, במישרין או בעקיפין, לאתר; לתוכן; לשירותים; לחוסר יכולת לעשות שימוש בהם; למחשב, למכשיר נייד או לציוד אחר של המשתמש, לרבות אך לא רק, נזק כתוצאה מהפרת האבטחה, אבדן ו/או שימוש לא מורשה בשם המשתמש והסיסמא, או מוירוסים, באגים, התערבות מכוונת, מרמה, טעות, מחדל, הפרעה, תקלה, עיכוב בהפעלה או בתשדורת, כשל במערכות המחשב או ברשת או כל כשל טכני או אחר, לרבות אך לא רק, דיוק התוצאות או אי-תפקוד אחר, בין אם היה ניתן לצפותו ובין אם לאו, בין אם בהסכם, רשלנות החברה, אחריות מוחלטת או בנזיקין.
  • 4.5.החברה לא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי כל צד אחר בגין אובדן, נזק או פגיעה, לרבות אך לא רק, מוות או פציעה אישית, והכל במידה שמתיר החוק.
  • 4.6.החברה אינה אחראית לפעולות, לתוכן או למידע של צדדים שלישיים, והמשתמש משחרר את החברה מכל טענה ונזק, ידועים או שאינם ידועים, הנובעים או קשורים לטענה כנגד צדדים שלישיים כאמור.
  • 4.7.החברה לא מבטיחה שהשימוש באתר, התוכן והשירותים הינו בהתאם להוראות החוק בתחום שיפוט מסויים, אלא בתחום שיפוטה של מדינת ישראל בלבד. בגישה או עשיית שימוש באתר, בתוכן ובשירותים אתה מצהיר שכל פעילויותיך חוקיות בכל תחום שיפוט בו אתה נכנס או עושה שימוש בשירות.
 5. שיפוי
  • 5.1.המשתמש מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תקנון זה.
 6. תנאים נוספים
  • 6.1.תקנון זה מתאר ומהווה את כל מערכת היחסים בין החברה לבינך.
  • 6.2.אין להסב את זכויותיך ו/או חובותיך על פי תקנון זה לאחר. החברה תוכל להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לאחר. זכויותיך לא יפגעו במקרה כזה.
  • 6.3.פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט בת"א-יפו.
  • 6.4.החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן. תקנון עדכני שיפורסם באתר יחייב את משתמשי האתר ומבצעי הפעולות בו.
 7. שירות לקוחות
  • 7.1.לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באחד מהאמצעים הבאים:
   • בטלפון: 8028* או 03-6900333, בין השעות 8:30-18:00;
   • בדואר אלקטרוני office@dmc.org.il;
   • בפקס: 03-6475662;
   • בדואר: דיאבטיס מדיקל סנטר, רח' הרצל רוזנבלום 6, מתחם סי אנד סאן, תל אביב – יפו 6937947.

מדיניות הגנת פרטיות

אנו מכבדים את פרטיותך. אנו שמחים להביא לידיעתך את מדיניות הגנת הפרטיות שלנו, וזאת על-מנת לתת לך פרטים הנוגעים לדרך האיסוף, השימוש והגילוי במידע שייאסף על ידנו.

יודגש כי מדיניות הגנת פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש ("התקנון"), אשר מופיעים החל מעמוד  לעיל.

 1. מסירת מידע
  על מנת להבטיח את מתן השירות התקין עבורך, המידע שתמסור לנו ישמר במאגר המידע שלנו. מסירת המידע תלויה אך ורק ברצונך ובהסכמתך ואין עליך כל חובה למוסרו (אם כי ללא מסירת מידע מסוים ייתכן ולא נוכל להעניק לך את מלוא השירותים שתבקש).בהזנת פרטיך באתר הנך מצהיר כי הובא לידיעתך והנך מסכים לכך שמידע שמסרת ותמסור לנו ישמר במאגר המידע שלנו, יטויב וישמש לצורך מתן שירותינו, לצורך שיווק שירותים ומוצרים שלנו ושל צדדים שלישיים וכן למטרת מחקר שיווקי ורפואי.
 1. עם מי ליצור קשר בעניין מידע אודותיך
  כל שאלה בעניין שימושנו במידע אודותיך ניתן להפנות אלינו באמצעות יצירת קשר עם שירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף ‎5 לתנאי השימוש, לעיל.
 1. המקורות שבאמצעותם אנו אוספים מידע אודותיך
  המידע אשר אנו אוספים אודותיך מגיע אלינו בדרכים הבאות:

  • דרך אתר האינטרנט שלנו ("האתר");
  • דרך פגישות שירות או פגישות שיווקיות שאנחנו מקיימים אתך;
  • דרך המענה הטלפוני שלנו ומחלקת שירות הלקוחות שלנו.
 1. מהו המידע אותו אנו אוספים אודותיך
  המידע הנאסף אודותיך יכול ויכלול:

  • פרטי זיהוי אישיים
   ובכללם – שם, מספר זיהוי, כתובת מלאה, כתובת דואר אלקטרוני, מספרי טלפון ותאריך לידה;
  • מידע רפואי
   אם בחרת למסור לנו את סוג הסוכרת שלך, את הטיפול שהנך מקבל על מנת לטפל בה, את שם קופת החולים שלך ואת שם הרופא שלך, אנו נשמור גם מידע זה.
  • פרטים לצרכי פילוח
   ובכללם – איך פנית אלינו לראשונה (לדוגמה – במסגרת איזה קמפיין), מתי שוחחנו או נפגשנו, אילו שירותים קיבלת מאתנו או באילו שירותים התעניינת, האם נתת לנו את הסכמתך למשלוח דברי פרסומת;
  • פרטים שאנו מחויבים לשמור על-פי החוק
   ובכללם – הסכמות למשלוח דבר פרסומת שניתנו באמצעות האתר, מסר אלקטרוני, או הקלטות של הסכמות כאמור, אשר ניתנו במסגרת שיחות טלפוניות;
  • מידע שאינו אישי
   מידע אשר אינו חושף את זהותך האישית אותו אנו אוספים בעזרת אמצעים טכנולוגיים שונים, ועליו נרחיב בסעיף ‎11 להלן.
 1. מדוע אנו זקוקים למידע אודותיך וכיצד אנו משתמשים בו ("המטרות")
  אנו זקוקים למידע אודותיך לצורך המטרות הבאות – כולן או חלקן:

  • כדי להתקשר עמך כחלק ממהלך עסקינו וכמפורט במדיניות זו ובתנאי השימוש;
  • כדי לשפר את איכות שירותנו ואיכות שירותי האבטחה;
  • כדי לשלוח לך מידע חשוב בנוגע לשינויים בתנאי ההתקשרות או השירות, שינויים במדיניות הפרטיות ושינויים באתר ומידע אדמיניסטרטיבי אחר;
  • לצורך סטטיסטיקה, מחקר, ניתוח ועריכת סקרי שביעות רצון;
  • כדי שנוכל להתאים ולהציע לך מגוון של מוצרים ושירותים, שאולי יתאימו לך;
  • עבור דיוור ישיר, כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הפרטיות–1981, ובכלל זה שליחת ניוזלטרים, בין אם הדיוור מבוצע על ידנו, ובין אם באמצעות חברה חיצונית;
  • על מנת שנוכל להתאים אישית את חווייתך בשימוש באתר על ידי הצגת מידע ופרסום מותאם עבורך;
  • לצורך זיהויך בעת פנייתך אלינו במסר אלקטרוני ובאמצעות האתר;
  • לצורך זיהויך בעת פנייתך למוקדי השירות שלנו או כאשר תבקש מידע;
  • לצורכי שיפור, תיקון, איחוד וטיוב המידע אודותיך הנמצא בחזקתנו והמתייחס אליך (בין שמדובר במידע שנמסר לנו על ידך, ובין שמדובר במידע שקיבלנו מצד שלישי);
  • לצורכי ניהול התשתית והפעילות העסקית שלנו ופעולה בהתאם לכללי מדיניות ונהלים פנימיים, כולל אלו הקשורים לביצוע ביקורות, ניהול ספרים (חשבונות), מימון וניהול חשבונות, חיובים וגביות ומערכות ניהול מידע;
  • לצרכי בירור ויישוב תלונות וטיפול בבקשות לגישה למידע או לתיקונו;
  • על-מנת לענות על דרישות חוק ומחויבויות רגולטוריות, לרבות בקשר להליכים משפטיים, צווי רשויות וכיוצ"ב;
  • לצורך ביסוס והגנה על זכויות משפטיות; על מנת להגן על פעילותנו על זכויותינו, פרטיותנו, ביטחוננו או רכושנו, שלנו ו/או של חברות הקשורות בנו, שלך או של אחרים; וכן לאפשר לנו לעמוד על זכויותינו לקבלת סעדים או לצמצם את נזקינו.
 1. העברה של מידע
  המידע אודותיך זמין רק למספר עובדים מוגבל בחברתנו. כמו כן, המידע אודותיך יכול ויימסר לצדדים שלישיים, כמפורט להלן. נדגיש כי בכל מקרה, צד שלישי אשר יקבל מאתנו מידע, מחויב בפעילות על פי מטרות מדיניות זו ובשמירת סודיות בהתאם להוראות כל דין.אנו יכולים להפוך מידע אודותיך זמין עבור:

  • נותני השירות שלנו
   נותני שירות חיצוניים, עורכי דין או יועצים מקצועיים חיצוניים, נותני שירות של המוקד הטלפוני, מערכות טכנולוגיית מידע (IT), ספקי שירותי תמיכה ואחסון, נותני שירותי הדפסות, שירותי דואר, שירותי דיוור ושליחת מסרונים, פרסום, שיווק, מחקר שוק ואנליזות, בנקים ומוסדות פיננסיים המשרתים את חשבוננו, מבטחים, ספקי ניהול מסמכים ורשומות, וכן ספקים וקבלני צד שלישי המסייעים לנו בניהול פעילויות עסקיות דומות;
  • רשויות ממשלתיות וגורמי צד שלישי המעורבים בדיונים משפטיים
   אנו יכולים לחלוק מידע אודותיך עם רשויות ממשלתיות או ציבוריות, לרבות אך מבלי להגביל את כלליות האמור לעיל: הוצאה לפועל, בתי משפט, רשויות אכיפת החוק, רשויות המס, ורשויות חקירה אחרות. וכן, צדדים שלישיים להליכים משפטיים אזרחיים ורואי החשבון שלהם, מנהלי כספים, עורכי הדין ושאר יועצים ונציגים, ככל שנראה לנכון, הכרחי וראוי על מנת: (א) לציית לחוק החל; (ב) להיענות להליכים משפטיים; (ג) להשיב לבקשות מרשויות ציבוריות וממשלתיות; (ד) לאכוף את התנאים שלנו; (ה) להגן על פעילותנו; (ו) להגן על זכותנו, פרטיותנו, ביטחוננו או רכושנו, שלך או של אחרים; וכן (ז) לאפשר לנו לעמוד על זכויותיו לקבלת סעדים או לצמצם את נזקינו;
  • צדדים שלישיים נוספים
   לא נמכור את המידע שלך לצד שלישי, אך אנו יכולים לחלוק מידע גם עם שותפים עסקיים, גורמים מממנים, רוכשים פוטנציאליים או כל צד או ניצע בכל רה-ארגון, מיזוג, מכירה, יוזמה משותפת, העברה או כל עסקה המתייחסת לכל או לחלק מעסקינו, נכסינו או מניותינו, והכל בכפוף ובהתאם לחוק, בכפוף לקיום התחייבות מכוח הסכם או דין ובכפוף לשמירתו של הצד האמור על סודיות המידע.
 1. אבטחה
  אנו ננקוט באמצעים טכניים, פיזיים, חוקיים וארגוניים בהתאם לחוקים וההנחיות החלים בעניין פרטיות ואבטחת מידע. לצערנו, אחסונו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך רשת האינטרנט, לעולם לא יכול להיות בטוח ב-100%. על כן, במסירת מידע אודותיך הנך מוותר, בכפוף לכל מגבלה הקיימת בכל דין בדבר ויתור כאמור, על כל טענה ו/או תביעה נגד חברת דיאבטיס מדיקל סנטר בע"מ או כל צד ג' הפועל מטעמה בעניין זה. בכל מקרה, אם יש לך סיבה להאמין כי התקשרותך עמנו אינה בטוחה עוד (לדוגמה, אם הנך מרגיש כי האבטחה של מידע אשר חלקת עמנו הועמדה בסכנה), אנא ידע אותנו באמצעי ההתקשרות שבסעיף ‎5 לתנאי השימוש, לעיל.
 1. תקופת ההחזקה במידע
  אנו נשמור מידע אודותיך לפרק הזמן ההכרחי להבטחת המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו אלא אם תקופת החזקה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על-פי חוק.
 1. פניה בהצעות שיווקיות
  • 9.1.אנו עשויים לספק לך מידע שיווקי אודות שירותים שאנו מציעים וכן אודות מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים אשר קשורים לשירותים שאנו מציעים ("הצעות שיווקיות"). אם נתת את הסכמתך המפורשת, אנו נוכל להעביר לך הצעות שיווקיות כאלו גם בדואר אלקטרוני, מסרונים (SMS) ודרך מערכות חיוג אוטומטיות.
  • 9.2.אם נשאנו ונתנו עמך בנוגע לאחד מהשירותים שאנו מציעים – ולא רכשת מאתנו אף שירות בסופו של דבר, אנו יכולים, גם אם לא נתת את הסכמתך הספציפית, להעביר לך הצעות שיווקיות בנוגע לשירותים כאלו, או דומים להם, באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS) ומערכות חיוג אוטומטיות, אלא אם כן תודיענו בכתב (או בכל אמצעי אחר המפורט בהצעה השיווקית) כי אינך מעוניין לקבל הצעות שיווקיות, באופן כללי או כאלו בעלות אופי ספציפי.
  • 9.3.אם אינך מעוניין לקבל עוד הצעות שיווקיות באופן שוטף, הנך רשאי לבקש זאת בכתב ו/או על-ידי פניה בדואר אלקטרוני, באמצעות אמצעי התקשורת המנויים בסעיף ‎5 לתנאי השימוש והמכירה לעיל, וזאת על מנת שנחדל מלשלוח לך הצעות שיווקיות.
  • 9.4.כאשר תקבל הצעות שיווקיות מאתנו באמצעות דואר אלקטרוני תוכל לבחור שלא לקבל הודעות שיווקיות בדואר אלקטרוני באמצעות לחיצה על הקישור להסרת ההרשמה הקיים בכל הודעת דואר אלקטרוני שכזאת, או על ידי יצירת קשר עמנו באמצעות אמצעי התקשורת המנויים בסעיף ‎5 לתנאי השימוש והמכירה לעיל.
  • 9.5.אנו שואפים להיענות לבקשותיך לסרב קבלת הצעות שיווקיות במסגרת זמן סבירה. אנא שים לב, כי במידה ותבחר לסרב לקבל התקשרויות שיווקיות מאתנו, אנו נוכל עדיין לשלוח לך תכתובות אדמיניסטרטיביות חשובות וכיוצ"ב הודעות שאנו זכאים לשלוח אליך על-פי כל דין או הסכם.
 2. בקשות לגישה, תיקון ומחיקה
  הנך זכאי לעיין ולבקש לתקן או למחוק מידע אודותיך שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, והכל בהתאם לתנאים הקבועים בחוק. ככל שתחפוץ לעשות כן, אנא צור עמנו קשר באמצעות אמצעי התקשורת המנויים בסעיף ‎5 לתנאי השימוש והמכירה, לעיל. אנא שים לב, כי חלק מהמידע יכול להיות מוחרג מזכויות עיון, תיקון או מחיקה בהתאם לדין, ובכל הקשור לתיעוד שימושך בשירותים שאנו מספקים.
 1. מידע "לא אישי" אותו אנו אוספים
  • 11.1.מידע "לא אישי" הינו כל מידע אשר אינו חושף את זהותך האישית, ואותו אנו אוספים בעזרת אמצעים טכנולוגיים שונים (אתר האינטרנט שלנו, הודעות דואר אלקטרוני וכד'). לדוגמה:
   • באמצעות דפדפן האינטרנט שלך: מידע מסוים נאסף על ידי מרבית אתרי האינטרנט, כגון, כתובת ה-IP שלך (קרי, כתובת המחשב שלך באינטרנט), רזולוציית מסך, סוג מערכת הפעלה וגרסתה, סוג דפדפן אינטרנט וגרסתו, זמן הביקור בעמוד פלוני והעמוד/ים שבוקרו. אנו משתמשים במידע זה למטרות כגון חישוב מספרי משתמשים באתר, עזרה באבחון בעיות בשרת וניהול האתר.
   • שימוש בעוגיות (cookies): עוגיות (cookies) הינם פיסות מידע המאוחסנות ישירות על המחשב בו אתה משתמש. עוגיות (cookies) מאפשרות לנו לזהות את המחשב שלך ולאסוף מידע כגון סוג דפדפן אינטרנט, זמן שהייה באתר, העמודים אשר בהם ביקרו, העדפות שפה, וכדומה. אנו יכולים להשתמש במידע זה למטרות אבטחה, סיוע בניווט, הצגת מידע בצורה יותר יעילה, התאמה אישית של חווייתך במהלך הביקור באתר, או כדי לאסוף מידע סטטיסטי בנוגע לשימוש באתר.
    עוגיות (cookies) מאפשרות לנו גם להציג לך פרסומות או הצעות אשר סביר להניח שמתאימות לך. כלומר, אנו יכולים להשתמש בעוגיות (cookies) כדי ללמוד את העדפות הגלישה שלך באתרנו (או באתרים אחרים שעובדים אתנו), ואת תגובותייך לפרסומות שונות אשר מוצגות בהם, ועל-ידי כך להציג לך פרסומות רלוונטיות.
    אתה יכול לסרב לקבל עוגיות (cookies) בהם אנו משתמשים על ידי התאמת הגדרות הדפדפן שלך. עם זאת, אם אינך מסכים לקבלת עוגיות (cookies) אלו, הנך עשוי לחוות מעט אי-נוחות בשימושך באתר.
   • שימוש בתגיות פיקסל, משואות רשת (web beacons, clear GIFs) או טכנולוגיות דומות אחרות: אנו עשויים לעשות שימוש בטכנולוגיות אלו בחלק מעמודי האתר ובדואר אלקטרוני על בסיס פורמט HTML, כדי, בין יתר הדברים, לעקוב אחר פעולות של משתמשי האתר ומכותבי דואר אלקטרוני, למדוד את הצלחת קמפיינים שיווקיים שלנו ולערוך סטטיסטיקה לגבי השימוש באתר וקצב התגובות.
   • שימוש בקבצי לוג: שרתי האינטרנט שלנו רושמים אוטומטית מידע מסוים שהדפדפן שלך או שהמכשיר הסלולרי שלך שולח בכל פעם שאתה מבקר בכל אתר אינטרנט. רישומי שרת אלו עשויים לכלול מידע כגון בקשת האינטרנט שלך, כתובת ה- IP שלך, סוג הדפדפן, שפת הדפדפן, עמודי הפניה/יציאה וכתובות URL, סוג הפלטפורמה, מספר ההקלקות, שמות דומיינים, דפי נחיתה, דפים שנצפו והסדר של דפים אלו, כמות הזמן שנרשמה בעמודים מסוימים, תאריך וזמן בקשתך.
  • 11.2.כדי להבין, לנתח ולהשתמש במידע לא אישי, אנו עשויים להשתמש בשירותי אנליזה של צדדים שלישיים. נדגיש כי לרוב צדדים שלישיים אלו מתחייבים בפנינו שהם לא יעשו כל שימוש במידע זה מעבר למה שהכרחי כדי לסייע לנו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נציין כי אנו יכולים לחשוף את המידע הלא אישי המפורט לעיל לכל מטרה, למעט היכן שאנו נדרשים לפעול אחרת על-פי הוראות החוק.
 1. משתמשים בינלאומיים באתר
  אם הנך משתמש אשר נכנס לאתר האינטרנט שלנו או משתמש בשרותינו מכל אזור בעל חוקים או תקנות בנוגע לפרטיות, איסוף מידע אישי, שימוש וגילוי או כל עניין אחר המוסדר בתנאים ובמדיניות הפרטיות, השונים מחוקי מדינת ישראל, אנא דע שבאמצעות שימושך באתר ובשירותנו הנך מכפיך עצמך לדין הישראלי ולמדיניות הגנת פרטיות זו.
 1. שינויים למדיניות זו
  אנו בוחנים מדיניות פרטיות זו באופן סדיר ושומרים את הזכות לבצע שינויים בכל עת, על מנת להתחשב בשינויים בניהול פעילותנו, ובדרישות חוקיות. אנו נציב עדכונים למדיניות זו מעת לעת באתר.
Call us!