molecules molecules

מדיניות פרטיות

דיאבטיס מדיקל סנטר בע"מ, ח"פ 514449040 (להלן: "החברה") מכבדת את הפרטיות של לקוחותיה (להלן: "לקוחות").

מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") מסדירה את האופן שבו החברה עושה שימוש במידע אותו היא אוספת בקשר עם הלקוחות.

המידע המובא להלן מיועד לסייע ללקוח להבין את מדיניות הגנת הפרטיות של החברה. מדיניות הפרטיות כפי שתפורט להלן, תבהיר את המידע שהחברה אוספת אודות לקוחות, המטרות שלשמן החברה אוספת את המידע, איזה שימוש אפשר שהחברה תעשה במידע, מי הם הצדדים השלישיים שהחברה תעביר להם מידע וכיצד החברה מטפלת ושומרת את המידע.

המידע שהלקוח מוסר לחברה תלוי בהסכמתו וברצונו של הלקוח ואינה נובעת מחובה חוקית. המידע ישמר במאגר המידע של החברה לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. השימוש בשירותים המוצעים על ידי מעיד על הסכמת הלקוח למדיניות פרטיות זו וכי מידע יישמר וינוהל במאגר כאמור. השימוש במידע שבמאגר יעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות המפורטות להלן.
מדיניות פרטיות זו כתובה בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.

1.מהו מידע?

במדיניות זו, משמעות המונח "מידע" הוא כל מידע הנאסף על ידי החברה או נמסר לה על ידי הלקוח או מי מטעמו, שבאמצעותו ניתן לזהות את הלקוח ומידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק").

2.המקורות שבאמצעותם החברה אוספת מידע אודות לקוח

2.1.מידע שהלקוח מוסר לחברה, בין היתר בקשר עם רכישת מוצרים;

2.2.מידע שמתקבל אצל החברה בקשר עם השירותים שמעניקה החברה;

2.3.כאשר הלקוח מבקש להצטרף לרשימת התפוצה של החברה (ניוזלטר);

3.המידע אותו החברה אוספת אודות הלקוח

החברה תאסוף אודות לקוחות את המידע שיפורט להלן (כולו או חלקו):

3.1.1.שם מלא, פרטי התקשרות (טלפון, טלפון נייד, דוא"ל), תאריך לידה,  כתובת, ת"ז , מספר דרכון, גורם מבטח, ,תמונה, מידע רפואי.

3.1.2.פירוט רכישות שביצע הלקוח.

3.1.3.העדפות צרכניות של הלקוח.

3.1.4.כל מידע נוסף שהלקוח מוסר ו/או מתקבל אצל החברה בקשר עם הלקוח.

4.מדוע החברה אוספת את המידע והשימוש שהחברה מבצעת במידע  ("המטרות")?

החברה אוספת מידע אודות הלקוח לצורך המטרות הבאות – כולן או חלקן:

4.1.שם ובקשר עם מתן השירותים המסופקים לך על ידי החברה או מי מטעמה;

4.2.שיפור איכות השירותים שמספקת החברה;

4.3.יצירת קשר;

4.4.עריכת נתונים סטטיסטיים, סקרים, ניתוחים, מחקרים סטטיסטיים  ועוד וזאת מבלי לגלות פרטים אודות זהות הלקוח;

4.5.משלוח באמצעים אלקטרוניים הודעות שיווקיות, דברי פרסומת, מידע על מוצרים ושירותים של החברה ו/או של צדדים שלישיים, הטבות, מבצעים, הנחות ומידע שיווקי;

4.6.משלוח פניות בדיוור ישיר כהגדרתו בחוק;

4.7.ניהול הליכים משפטיים לרבות התגוננות מפני תביעות, דרישות וטענות נגד החברה ומי מטעמה;

4.8.עמידה בהוראות כל דין.

5.העברה של המידע

5.1.החברה לא תעביר ולא תמסור מידע לצדדים שלישיים אלא כמפורט במדיניות הגנת הפרטיות.

5.2.העברת המידע לצדדים שלישיים תכלול מידע רלוונטי בלבד שאינו חורג מהמטרות שלשמן מועבר המידע ותתבצע באופן מידתי למטרה מוגדרת, מפורשת ולגיטימית.

5.3.החברה רשאית להעביר את המידע או כל חלק ממנו לצדדים שלישיים בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:

5.3.1.צדדים שלישיים אשר מעניקים לחברה שירותים שונים ובין היתר שירותי תמיכה במערכות האבטחה ומערכות טכנולוגיית מידע (IT), שירותי אחסון מידע, שירותי סליקה, שירותי בניית אתרים, שירותי עריכת סקרים ומחקרים, חברות שליחויות ולוגיסטיקה, חברות אשר מעניקות שירותי פרסום ושיווק, עורכי דין או יועצים מקצועיים חיצוניים אחרים וכן צדדים שלישיים נוספים אשר מעניקים לחברה שירותים.

5.3.2.אם יתקבל אצל החברה הוראה לרבות צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוח או מידע אודות הלקוח בהתאם להוראות כל דין.

5.3.3.בכל מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם בין הלקוח או מי מטעמו לבין החברה או מי מטעמה.

5.3.4.במקרה של העברה ו/או מכירה ו/או המחאה ו/או רכישה, של החברה ו/או נכסיה ו/או כל חלק מהם, בתמורה או שלא בתמורה, לרבות אך לא רק במקרה של מיזוג החברה ו/או פעילותה עם צדדים שלישיים, ולרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרים של שינוי שליטה, מלא או חלקי, בחברה וכן בכל מקרה של בחינת היתכנות לאחד מהמקרים הנזכרים לעיל.

5.3.5.אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי הלקוח ביצע מעשה ו/או מחדל אשר עשויים לפגוע בחברה, במי מטעמה, בצדדים שלישיים כלשהם לרבות לקוחות אחרים.

5.3.6.בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נדרשת כדי למנוע נזק לחברה, ללקוח או לצד שלישי כלשהו.

5.4.החברה רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים, כאמור לעיל, גם מחוץ למדינת ישראל ובכלל זה לצדדים שלישיים אשר ממוקמים במדינות שרמת ההגנה של המידע שונה מהוראות הדין הישראלי ואשר עשויות להעניק הגנה פחותה מזו הניתנת על פי דיני הגנת הפרטיות בישראל. מבלי לגרוע מהוראות מדיניות זו, שימוש בשירותי החברה מעיד על הסכמת הלקוח למדיניות הגנת פרטיות זו לרבות להעברת מידע, שמירתו ואחסונו אצל צדדים שלישיים אשר ממוקמים מחוץ למדינת ישראל.

6. אבטחת מידע

החברה נוקטת באמצעים טכניים ופיזיים בעניין פרטיות ואבטחת מידע בהתאם לסטנדרטים מקובלים. כידוע, אחסונו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך רשת האינטרנט, לעולם לא יכול להיות בטוח לחלוטין ובכל עת שבה שהלקוח מוסר מידע לחברה, בפרט באמצעות רשת האינטרנט, הלקוח עושה זאת בהסכמה מלאה ובכפוף לסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו.

7.הגבלת אחריות

החברה וכל מי מטעמה לא תישא בכל חבות, והיא פטורה מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו ללקוח ו/או לצד שלישי, בכל הקשור והנוגע לאיסוף המידע, השימוש בו, העברתו לצדדים שלישיים, שמירתו ואבטחתו.

8.תקופת החזקה של המידע

החברה תשמור את המידע אודות הלקוח לפרק הזמן הדרוש להבטחת המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו אלא אם תקופת החזקה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על-פי דין.

9.מידע על אנשים אחרים  

אם לקוח יספק מידע אישי לחברה בקשר לאנשים אחרים לרבות בני משפחתו וצדדים שלישיים נוספים, על הלקוח לעשות אך ורק לאחר: (א) הלקוח עדכן את הצדדים השלישיים אודות תוכן מדיניות זו; וכן – (ב) הלקוח קיבל הסכמה הנדרשת לאיסוף, שימוש, חשיפה והעברה של מידע אישי אודות הצד השלישי בהתאם למדיניות זו ובהתאם להוראות הדין, ככל שנדרש.

10.זכות עיון ותיקון המידע

הזכות לעיין ולתקן את המידע האישי היא בהתאם להוראות החוק. אם לקוח מעוניין לעיין או לתקן את המידע, ניתן לעשות זאת  באמצעות פנייה לחברה בהתאם לפרטי התקשרות המופיעים במדיניות זו.

11.הדין החל וסמכות השיפוט

11.1.התנאים וההוראות המפורטים במדיניות הגנת הפרטיות זו וכן כל שינוי או תיקון שלהם יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה.

11.2.סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם מדיניות פרטיות זו או הקשור אליה מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב-יפו.

12.שינויים ועדכונים

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת וזאת ללא צורך במתן הודעה או התראה על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית שתפורסם באתר תחייב את הלקוח. המשך השימוש של הלקוח בשירותים של החברה לאחר עדכון מדיניות הפרטיות יהווה הסכמה של הלקוח למדיניות הפרטיות המעודכנת לרבות לשינויים.

13.שונות

13.1.לקוח אינו רשאי להסב את זכויותיו ו/או חובותיו על פי מדיניות פרטיות זו לאחר. החברה תוכל להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לאחר.

13.2.אין במדיניות פרטיות זו כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה ו/או למי מטעמה לפי כל דין.

14.יצירת קשר

ככל שללקוח ישנן שאלות נוספות או הערות בנוגע למדיניות הפרטיות, לקוח מוזמן לפנות לחברה באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת office@dmc.org.il

מעודכן לחודש נובמבר 2023.