molecules molecules

תנאי שימוש ומכירה

 1. ברוכים הבאים לאתר המכירות של DMC (להלן: "האתר") בהפעלתה של חברת דיאבטיס מדיקל סנטר בע"מ, ח.פ. 514449040  (להלן: "החברה").

  ההוראות שלהלן תחולנה על שימושך באתר ותהווינה את הבסיס המשפטי בכל עניין שבינך לבין החברה. לפיכך, אנא הדפס וקרא את התקנון בעיון מלא. שימושך באתר מהווה את הסכמתך לאמור בתקנון זה. ככל שאינך מסכים לאמור בתקנון זה, אנא הימנע מלבצע שימוש באתר.

 2. 1. כללי

  • 1.1 התקנון שלהלן כולל בתוכו גם את מדיניות הגנת הפרטיות, אשר מופיעה בעמוד 10 להלן ואשר מהווה חלק אינטגרלי ובלתי נפרד ממנו.
  • 1.2 התקנון שלהלן כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כמובן שיש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.
  • 1.3 בתקנון זה תוגדר להלן באמצעות איזה מהמונחים: "אתה", "הלקוח", "המשתמש".
  • 1.4 כותרות הסעיפים ניתנו לצורכי נוחות ואין ללמוד מהן לצורך פרשנות מסמך זה.
  • 1.5 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
  • 1.6 המשתמש מסכים כי רשומות המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונותן.
  • 1.7 האתר ותקנון זה מכילים מידע אשר עוסק בתחום הרפואי. חומר זה מוצג למטרות מידע בלבד ואין לראות בו תחליף לייעוץ שעל המשתמש לקבל מרופא או רוקח. אין להשתמש במידע אשר נכלל באתר או בתקנון זה על מנת לאבחן כל מחלה או בעיה גופנית ואין לראות בו כהנחיה או המלצה לדרך טיפול, מניעה או בקרה בקשר לכל מחלה או בעיה גופנית.
  • 1.8 השימוש באתר ובתכנים שבו מתבצע "כפי שהוא" ("AS IS") כלומר – ללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד משתמש כלשהו ולצרכים פרטיים בלבד. אסור בתכלית האיסור להשתמש באתר ו/או בתוכנו, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות. אין להשתמש בתוכן באופן חלקי או כולל לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא על ידי משתמש כלשהו, ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.
  • 1.9 התקנון חל על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מכשירי טאבלט למיניהם וכיו"ב).
 3. 2. הזכות/הכשרות לבצע רכישות באתר

  • 2.1 המשתמש רשאי לבצע רכישות באתר אם הוא ממלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן:
   • 2.1.1 המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות והינו בן 18 או יותר;
   • 2.1.2 המשתמש מבצע שימוש ורכישה למטרה פרטית, וכן המשתמש לא יבצע מכירה חוזרת של המוצרים (Resell);
   • 2.1.3 המשתמש ישתמש במוצרים בהתאם להתוויות השימוש המאושרות על ידי משרד הבריאות, וכן להוראות השימוש המצורפות למוצרים;
   • 2.1.4 למשתמש קיימת כתובת למשלוח מוצרים בתחומי מדינת ישראל;
   • 2.1.5 המשתמש בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין על ידי חברת כרטיסי אשראי, ועם כרטיס אשראי זה מבוצעת הרכישה באתר.
  • 2.2 החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע או להגביל את הגישה של משתמשים לרכישות ו/או לבטל רכישות מכל סיבה שהיא, לרבות (ומבלי לגרוע) אם התנהגותו של המשתמש אינה לפי כללי השימוש המפורטים בתקנון זה, או אם המשתמש מנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר – וזאת מבלי לספק למשתמש כל סיבה.
  • 2.3 החברה עשויה, בכל זמן, באופן זמני או קבוע, לשנות או להפסיק את פעולת האתר, כולו או מקצתו, על מנת לבצע עבודות תחזוקה ו/או על מנת לבצע שינויים ושיפורים באתר. החברה לא תהיה אחראית לכל שינוי, השעיה או הפרעה בפעולת האתר.
 4. 3. רכישת מוצרים

  • 3.1 בכפוף לאמור בסעיף 2.2 לעיל, החברה תאפשר למשתמש העומד בתנאי סעיף 2.1 לעיל לרכוש מוצרים שונים באמצעות האתר (להלן: "הזמנה").
  • 3.2 על מנת לבצע הזמנה של מוצר, אחד או יותר, על הלקוח לבחור תחילה את המוצר לרבות סוג וכמות.
  • 3.3 החברה רשאית להגביל את כמות המוצרים (מכל סוג, או מסוגים מסוימים) אשר המשתמש יהיה רשאי לרכוש באתר, דרך כלל או לתקופה מסוימת – והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביחס לחלק מהמוצרים, לרבות בדיקות האנטיגן הביתיות המהירות, מובהר כי כמות הרכישה באמצעות האתר מוגבלת, בין היתר, בהתאם לזמינות המוצרים אצל החברה וכדי להימנע משימוש לרעה באתר למטרות מסחריות, והכול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. מבלי לגרוע מזכותה של החברה לבטל הזמנות מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה המוחלט, החברה תהא רשאית לבטל הזמנת מוצרים שחורגת מהכמות המוגבלת הרלוונטית לאותם המוצרים. במקרים מיוחדים, ככל שהלקוח מעוניין לרכוש מעל הכמות המוגבלת כאמור, באפשרותו לפנות לחברה טלפונית באמצעות המספר *8028 (חלף הזמנה באתר).
  • 3.4 לאחר בחירת המוצרים, כחלק בלתי נפרד מביצוע ההזמנה, על הלקוח ליצור חשבון, לבחור סיסמא ולמלא טופס הזמנה (להלן: "טופס ההזמנה"). בטופס ההזמנה ימסור הלקוח את פרטיו האישיים, וכן פרטי כרטיס אשראי שישמש כאמצעי התשלום. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה, לא יוכל הלקוח לבצע הזמנה באתר.
  • 3.5 יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים והמדויקים, אחרת החברה לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו עקב מסירת פרטים שגויים לחברה, יחויב הלקוח בעלות דמי המשלוח ובדמי הטיפול בגין המשלוח.
   מסירת פרטים שגויים בכוונה או ללא הרשאה עלולה להוות עבירה על החוק. נגד לקוח המגיש פרטים שגויים עלולים להינקט הליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
  • 3.6 לאחר הזנת הפרטים כאמור בסעיף 3.4 לעיל, ואישור הלקוח את הזמנתו, המערכת תבצע אימות פרטי כרטיס האשראי באמצעות חברת סליקה חיצונית.
  • 3.7 ככל שההזמנה לא אושרה על ידי חברת האשראי, יקבל הלקוח הודעה מתאימה ולשם השלמת ההזמנה יידרש הלקוח ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של החברה באופן המפורט בסעיף 5 להלן, לצורך ביצוע התשלום. במקרה כאמור, יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העסקה על ידי חברת האשראי. לא פעל הלקוח להסדרת אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה בדבר אי-אישור העסקה על ידי חברת האשראי, תהא החברה רשאית לראות את העסקה כמבוטלת.
  • 3.8 לאחר שהתקבל אצל החברה אישור מחברת האשראי בגין ההזמנה, תישלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת שהוזנה על ידו בעת מילוי טופס ההזמנה בדבר ביצוע ההזמנה (להלן: "ביצוע הזמנה").
  • 3.9 למען הסר ספק יובהר כי ביצוע ההזמנה ייחשב כמושלם רק לאחר אימות פרטי האשראי וקבלת אישור על ביצוע התשלום מאת חברת האשראי אצל החברה. ללא אישור חברת האשראי כאמור, תהא החברה רשאית לראות את העסקה כמבוטלת והחברה לא תהיה מחויבת כלפי הלקוח בשום דרך, לרבות לא בשמירת המוצר במלאי.
  • 3.10 החברה רשאית לעדכן את מגוון המוצרים באתר, מחיריהם, תעריפי המשלוחים ושאר תנאי המכירה, מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר הידוע בעת ביצוע ההזמנה. אם עודכנו המחירים טרם השלמת ביצוע ההזמנה, יחויב הלקוח באתר לפי המחירים המעודכנים.
  • 3.11 המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ.
  • 3.12 החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות וכן רשאית בכל עתלהפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
  • 3.13 מובהר כי ייתכן שמגוון המוצרים (וכן מחירי המוצרים ושאר תנאי המכירה) המוצגים באתר יהיו שונים ממגוון המוצרים (וכן מחירי המוצרים ושאר תנאי המכירה) הנמכרים על ידי החברה שלא דרך האתר. ככל שהמשתמש מעונין לרכוש מוצר שלא דרך האתר או לרכוש מוצר פלוני שאינו מוצג באתר, מוזמן הוא לפנות לשירות הלקוחות של החברה באופן המפורט בסעיף 5 להלן.
  • 3.14 אין החברה מתחייבת להחזיק מלאי של כל סוגי המוצרים המופיעים באתר. ביצוע ההזמנה והתחייבות החברה לספקה, מותנים בזמינות המוצר במלאי החברה במועד אישור ביצוע ההזמנה. ככל שהמוצר לא קיים במלאי, החברה תהיה רשאית לבטל ההזמנה. יובהר כי גם אם לא צוין באתר כי המוצר אינו קיים במלאי או שהמוצר לא הורד מהאתר עד למועד אישור ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת לספק את המוצר ו/או את ההזמנה, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף, אשר נגרם ללקוח ו/או לצד שלישי. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתה של החברה להשיב ללקוח כל סכום ששילם ככל שאכן שילם לחברה או לבטל את החיוב ככל שבוצע.
 5. 4. תנאי אספקה, הובלה ומשלוח

  • 4.1 החברה תספק את ההזמנה לכתובת בישראל שהוזנה בטופס ההזמנה (להלן: "המשלוח").
  • 4.2 בהתאם לבחירת הלקוח, ההזמנה תימסר באחת מהדרכים המפורטות בנספח א' המצורף לתקנון זה.
  • 4.3 השליחויות מתבצעות על ידי חברות שילוח חיצוניות, שהחברה אינה אחראית על שירותיהן, לרבות בכל הקשור לעיכובים במשלוחים שיבצעו. יחד עם זאת, בכל בעיה ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות שלנו בטלפון 8028*. פרטים מלאים מפורטים בסעיף 1 להלן.
  • 4.4 לא סופק המשלוח מסיבה הקשורה בלקוח, לרבות אך מבלי לגרוע, עקב מסירת פרטים שגויים ו/או לא נכונים ו/או לא מדויקים בעת ביצוע ההזמנה או מכיוון שהלקוח לא היה בכתובת אספקת המשלוח בשעה היעודה, יחויב הלקוח בעלות דמי המשלוח ודמי הטיפול בגין המשלוח.
  • 4.5 למרות האמור לעיל (ובנספח א', המצורף לתקנון זה), החברה ו/או חברת השילוח רשאיות לסרב לספק הזמנה לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. במקרה כאמור, יתואם אופן ביצוע המשלוח עם הלקוח מראש.
 1. 5. שירות לקוחות

  • 5.1 בשאלות לגבי המוצרים, לפרטים נוספים בקשר לאתר, פעילותו ואופן ביצוע הזמנות, לקבלת הדרכות או לתיאום איסוף עצמי של מוצרים שהוזמנו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באחד מהאמצעים הבאים:
   • • בטלפון: 8028* או 03-6900333, בין השעות 08:30 – 18:00 בימים א' עד ה'.
   • • בימי ו' ובערבי חג בין השעות 08:30 – 12:15
   • • בדואר אלקטרוני office@dmc.org.il;
   • •בפקס: 03-6475662;
   • • בדואר: דיאבטיס מדיקל סנטר, רח' הרצל רוזנבלום 6, מתחם סי אנד סאן, תל אביב – יפו 6937947.
  • 5.2 נציגי שירות הלקוחות יעמדו לשירות המשתמשים בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, לאופן השימוש ולכל נושא אחר, וזאת על מנת להנעים את חוויית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.
 1. 6. ביטולים והחזרות מוצרים

  • 6.1 לקוח שביצע הזמנה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), וכן בהתאם לתנאים כדלקמן:
  • 6.2 ביטול הזמנה ע"י לקוח לפני קבלתה אצל הלקוח:
   • 6.2.1 כל עוד לא יצאו המוצרים שבהזמנה ממחסני החברה, רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, באמצעות יצירת קשר עם שירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף 5 לעיל.
   • 6.2.3 בוטלה ההזמנה כאמור בסעיף 6.2 זה, תישלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המודיעה על כך, והחברה תחזיר ללקוח, תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול כאמור בסעיף 2.1 לעיל, את הסכום ששולם על ידו בעת ביצוע ההזמנה, בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר ההזמנה או 100 (מאה) שקלים חדשים, הנמוך מבין השניים.
  • 6.3 החזרת הזמנה לאחר קבלתה אצל הלקוח:
   • 6.3.1 סופקה ההזמנה ללקוח, רשאי הלקוח להחזיר את המוצר כל עוד הוא נמצא באריזתו המקורית, מבלי שנעשה בו שימוש כלשהו, במצב תקין, ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג – וזאת באמצעות יצירת קשר עם שירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף 5 לעיל, בתוך עד 14 ימים מיום שסופק לו המוצר. למען הסר ספק, לאחר 14 ימים ממועד קבלת ההזמנה, לא ניתן לבטלה.
   • 6.3.2 למען הסר ספק, מוצרי מזון, טובין פסידים, מוצרים שעל פי דין אין להחזירם, וכן מוצרים נוספים המנויים בסעיף 6 לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א – 2010,
   • 6.3.3 לאחר אישור החברה את ביטול ההזמנה בהתאם לאמור בסעיף 6.3 זה, תשלח החברה ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המודיעה על כך, ועל הלקוח להשיב על חשבונו את המוצר לחברה בתוך 14 ימים ממועד מתן הודעת הביטול.
   • 6.3.4 החברה תחזיר ללקוח, תוך 14 ימים מקבלת המוצר בחצריה כפי הנדרש בסעיף 3.3 לעיל, את הסכום ששולם על ידו בגין אותו המוצר בעת ביצוע ההזמנה, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר או 100 (מאה) שקלים חדשים, הנמוך מבין השניים.
   • 6.3.5 למען הסר ספק מובהר כי בביטול הזמנה כאמור בסעיף 6.3זה, הלקוח לא יהיה זכאי להחזר דמי המשלוח, ככל ששולמו על ידו.
  • 6.4 החלפה של מוצר כתוצאה מפגם:
   • 6.4.1 על הלקוח לבדוק את הפריטים הכלולים בהזמנה מיד עם קבלת המשלוח. היה והלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, הלקוח מתבקש לפנות לשירות הלקוחות של החברה כאמור בטלפון, בדואר האלקטרוני או בפקס המצוינים בסעיף 5 לעיל, בתוך שני (2) ימי עסקים לכל היותר, ולתאם קבלת מוצר חלופי למוצר הפגום או את ביטול ההזמנה לגבי המוצר הפגום בלבד. לתשומת ליבך, החברה לא תטפל בפניות לקוחות שעניינן מוצרים שהתקבלו כשהם פגומים, אשר תתקבלנה לאחר שחלפו שני ימי עסקים מקבלת המשלוח.
   • 6.4.2 בוטלה רכישת המוצר הפגום בהתאם לאמור בסעיף 6.4 זה, תישלח החברה ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המודיעה על כך, והחברה ו/או מי מטעמה ייצרו קשר עם הלקוח לשם תיאום החזרת המוצר הפגום.
   • 6.4.3הושב המוצר הפגום אל החברה, תחזיר החברה ללקוח תוך 14ימים מקבלת המוצרים בחצריה, את הסכום ששולם על ידו עבור אותו מוצר פגום בעת ביצוע ההזמנה. במקרה של ביטול מחמת פגם, תחזיר החברה ללקוח את דמי המשלוח, ככל ששולמו על ידו.
   • 6.4.4ביטול הזמנה, אף אם נעשה מחמת פגם במוצר, לאחר שסופקה ללקוח, כפוף להשבת הפריטים שהזמנתם בוטלה לחברה, כאשר לא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית, כשהם שלמים וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג.
   • 6.5 ביטול הזמנה ע"י החברה והפסקת פעילות האתר:
    • 6.5.1 החברה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את הזמנת הלקוח, וזאת מכל סיבה שהיא, וללא חובת פירוט כלפי הלקוח.
    • 6.5.2 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, במקרה שבו לאחר סיום מכירה התגלה כי מוצר פלוני אזל מהמלאי, רשאית החברה לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי.
   • 6.6 מובהר בזאת כי הוראות חוק הגנת הצרכן החלות, המחייבות והתקפות במועד ביצוע ההזמנה הן ההוראות המחייבות אף אם בתקנון זה או באתר נזכר אחרת.
   1. 7. אחריות ושירות

    • 7.1 החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראיים ולא יישאו בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש כלשהו ו/או כתוצאה מהזמנה באמצעות האתר – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
    • 7.2 החברה עושה ככל יכולתה על מנת לוודא שהמידע המוצג באתר אודות המוצרים והשירותים הניתנים על ידה יהיה מדויק. עם זאת, יובהר כי עלולים להופיע באתר, בתום לב, אי-דיוקים או שגיאות. המידע המוצג באתר מוצג במתכונת "AS IS" (כמות שהוא) והחברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מאי-דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות. נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר באתר, במחירו, בתנאי התשלום, או בתמונת המוצר, תהא החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את הרכישה הספציפית ולזכות את הלקוח בהחזר כספי מלא.
    • 7.3 תמונות וסרטוני המוצרים המוצגים באתר נועדו להמחשה ולאילוסטרציה בלבדואינן מחייבות את החברה. מובהר כי ייתכנו הבדלים בין התמונות ו/או הסרטונים המוצגים באתר, חלקם או כולם, לבין המוצרים הנמכרים בפועל, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.
    • 7.4 מובהר כי החברה לא תישא, בכל מקרה, באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן לא תישא בכל נזק עקיף ו/או תוצאתי.
    • 7.5 בכפוף לכל דין, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שהזין הלקוח במהלך פעולת ביצוע ההזמנה יאבד או יגיע לגורם כלשהו שאינו החברה ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
    • 7.6 במידה שגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה יעכבו את אספקת המוצרים ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו ו/או יגרמו תקלות במחשוב ו/או במערכות הטלפון ו/או בכל גורם תקשורת אחר הרלוונטי להשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר יימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר באתר לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית החברה לבטל את ההתקשרות עם הלקוחות כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו כמקובל על פי דין, ולרבות: שביתות, השבתות, אסונות טבע, מזג אוויר חריג, תקלות במערכת המחשוב, תקלות במערכת טלפונים או דואר אלקטרוני, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.
    • 7.7 החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח במוצרים שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה. ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה כמפורט בסעיף 5 לעיל לצורך קבלת עזרה ו/או מידע נוסף.
    • 7.8 האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים המופעלים באופן עצמאי. לאתרים מקושרים עשויות להיות הודעות או מדיניות פרטיות משלהם, שאנו מציעים שתקרא במידה שאתה מבקר בהם. ככל שאתרים מקושרים שאתה מבקר בהם אינם בבעלות החברה או בשליטתה, החברה אינה אחראית לתוכן האתרים, לשימוש בהם או למדיניות הפרטיות שלהם.
   2. 8. קניין רוחני

    • 8.1 כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה הבלעדי של החברה. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר החברה, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכדומה), קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט שלו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
    • 8.2 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקודי מחשב), בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.
    • 8.3 אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים על ידי החברה, בבסיס הנתונים של החברה, ברשימות המוצרים המופיעים באתר או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר החברה, בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.
    • 8.4 שם החברה, וכן שמות מותגי המוצרים, סימני המסחר של החברה (בין אם נרשמו ובין אם לאו) – הם כולם רכושה של החברה או של ספקיה (לפי העניין) בלבד. אין לעשות בהם שימוש, בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
    • 8.5 אייקונים (icons), כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו(logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של החברה או של ספקיה (לפי העניין). כל שימוש בקניין זה של החברה או בקניין זה של ספקיה (לפי העניין), יעשה על פי הוראות תקנון זה בלבד.
    • 8.6 אין לעשות שום שימוש בשום סימן מסחרי או עיצוב של מוצר המופיעים באתר או בצילומים המצויים באתר שהינם קניין רוחני מוגן, הן מכוח הדין בישראל והן מכוח אמנות בינלאומיות אליהן הצטרפה מדינת ישראל.
    • 8.7 אם מסיבה כלשהי הנך סבור שזכות קניין רוחני מסוימת שלך הופרה, כך שתוכן מסוים באתר שייך לך, אנא צור עמנו קשר באמצעות אמצעי התקשורת המנויים בסעיף 5 לעיל.
   3. 9. פטור מאחריות; ויתור

    • 9.1 בכפוף לכל דין, האתר, תוכנו, והמוצרים והשירותים המתפרסמים בו, מסופקים כמות שהם, על בסיס "AS IS" בהתאם לזמינות ועם כל הטעויות, ללא אחריות מכל סוג, במפורש או מכללא. החברה אינה אחראית לאיכותו המסחרית של המידע או להתאמתו לכל מטרה.
    • 9.2 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 2 לעיל, החברה עושה כמיטב יכולתה להבטיח את הדיוק והעדכניות של המידע אשר מוצג באתר. עם זאת, החברה אינה יכולה לערוב באופן מלא למידת הדיוק, הפרטניות ולתכיפות העדכון של המידע אשר מועמד לרשות המשתמש. בשל כך, אין החברה או מי מטעמה, לרבות עובדים, בעלי מניות, דירקטורים, מנהלים, נושאי משרה או יועצים, אחראים (באופן מפורש או משתמע) לכל מידע לא מדויק או לא עדכני או להשמטה של מידע; לכל נזק אשר ייגרם עקב שינוי במידע או בחומרים המוצגים באתר; לכל נזק, ישיר או עקיף, ללא קשר לסיבתו, מקורו, אופיו או תוצאותיו, אשר נגרם כתוצאה מגישה או חוסר יכולת לגשת לאתר, וכן כתוצאה משימוש באתר (לרבות כל נזק או וירוס אשר עלול לפגוע במערכת המחשב של המשתמש).
    • 9.3 החברה לא מעניקה כל מצג או הצהרה כי האתר, התוכן, המוצרים והשירותים יינתנו ללא תקלות או ללא הפרעה; שהתקלות תתוקנה; או שהאתר או השרתים המכילים את המידע הכלול באתר מוגנים מפני רכיבים מזיקים, לרבות אך לא רק, וירוסים. המשתמש מצהיר כי שימושו באתר הוא בסיכונו הבלעדי.
    • 9.4 החברה לא תהא אחראית בגין כל אובדן או נזק מכל סוג שהוא (לרבות אך לא רק – נזקים ישירים, עקיפים, כלכליים, לדוגמא, מיוחדים, עונשיים, מקריים או תוצאתיים) הקשורים, במישרין או בעקיפין, לאתר; לתוכן; למוצרים ולשירותים הקשורים באתר; לחוסר יכולת לעשות שימוש בהם; למחשב, למכשיר נייד או לציוד אחר של המשתמש, לרבות אך לא רק, נזק כתוצאה מהפרת האבטחה, אבדן ו/או שימוש לא מורשה בשם המשתמש והסיסמא, או מווירוסים, באגים, התערבות מכוונת, מרמה, טעות, מחדל, הפרעה, תקלה, עיכוב בהפעלה או בתשדורת, כשל במערכות המחשב או ברשת או כל כשל טכני או אחר, לרבות אך לא רק, אי-דיוק התוצאות או אי-תפקוד אחר, בין אם היה ניתן לצפותו ובין אם לאו, בין אם בהסכם, רשלנות החברה, אחריות מוחלטת או בנזיקין.
    • 9.5 החברה לא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי כל צד אחר בגין אובדן, נזק או פגיעה, לרבות אך לא רק, מוות או פציעה אישית, והכל במידה שמתיר החוק.
    • 9.6 החברה אינה אחראית לפעולות, לתוכן או למידע של צדדים שלישיים, והמשתמש משחרר את החברה מכל טענה ונזק, ידועים או שאינם ידועים, הנובעים או קשורים לטענה כנגד צדדים שלישיים כאמור.
    • 9.7 החברה לא מבטיחה שהשימוש באתר, התוכן, המוצרים והשירותים הקשורים באתר הינו בהתאם להוראות החוק בתחום שיפוט מסוים, אלא בתחום שיפוטה של מדינת ישראל בלבד. בגישה או בעשיית שימוש באתר, בתוכן, במוצרים ובשירותים הקשורים באתר אתה מצהיר שכל פעילויותיך חוקיות בכל תחום שיפוט בו אתה נכנס או עושה שימוש באתר.
   4. 10. שיפוי

    • 10.1 המשתמש מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תקנון זה.
   5. 11. תנאים נוספים

    • 11.1 תקנון זה מתאר ומהווה את כל מערכת היחסים בין החברה לבינך.
    • 11.2 אין להסב את זכויותיך ו/או חובותיך על פי תקנון זה לאחר. החברה תוכל להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לאחר. זכויותיך לא תפגענה במקרה כזה.
    • 11.3 פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב – יפו.
    • 11.4 החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן. תקנון עדכני שיפורסם באתר יחייב את משתמשי האתר ומבצעי הפעולות בו.
   נספח א'
   תנאי אספקה, הובלה ומשלוח
   דרך הספקה
   זמן הספקה משוער
   החבילה תגיע אל
   איסוף עצמי מ מרפאת DMC
   כיום עסקים אחד,
   הודעה תשלח לנייד כשההזמנה תהיה מוכנה
   הרצל רוזנבלום 6 תל אביב (או כל כתובת אחרת שתמסר ללקוח)
   *החברה אינה אחראית לזמני המשלוח של דואר ישראל או של חברות השילוח. שימו לב, עבור הזמנות שתתקבלנה ביום עסקים לאחר השעה 12:00 בצהריים או עבור הזמנות שתתקבלנה בימי שישי או בימים שאינם ימי עסקים, יום העסקים הראשון יחשב יום העסקים הראשון הבא. "ימי עסקים" – ימים א'- ה', למעט ערבי חג, חגים ומועדי ישראל וימי שבתון כלליים במשק.
   משלוח עד הבית
   • • הלקוח מקבל הודעת SMS למספר הטלפון הנייד שלו כפי שמעודכן בטופס ההזמנה ביום השליחות מחברת השליחויות עם מספר הטלפון הנייד של השליח, ומתאם טלפונית בסמוך להגעתו. לכן, מומלץ להיות זמינים לאחר ביצוע ההזמנה באתר. שעות המשלוחים הן בין השעות 08:00 – 20:00. ייתכנו עיכובים בהגעת השליח במידה שמדובר ביישובים מרוחקים.

   • אנא ודא כי מספר הטלפון שמסרת בעת הקנייה מעודכן, על מנת שחברת השליחויות תוכל לתאם מולך את השליחות.
   איסוף עצמי ממרפאת DMC
   איסוף החבילה יבוצע לאחר קבלת הודעה שההזמנה מוכנה לאיסוף בכתובת: רחוב הרצל רוזנבלום 6, מתחם סי אנד סאן, תל אביב – יפו (או בכל כתובת אחרת שתימסר ללקוח). חניה חופשית ללקוחות החברה (על בסיס מקום פנוי). לפתיחת שער החניה חייגו לטלפון – 052-3427724.
   זמני קבלת קהל:
   בימים א' עד ה', בין השעות 08:30 עד 18:00
   בימי ו' ובערבי חג, בין השעות 08:30 עד 12:15
   בחגים (חוה"מ), בין השעות 08:30 עד 15:00

   מדיניות פרטיות

   ברוכים הבאים למדיניות הפרטיות של חברת דיאבטיס מדיקל סנטר בע"מ באתר (להלן: "האתר" ו – "החברה").
   מדיניות פרטיות זו תסביר כיצד החברה מטפלת במידע אותו היא אוספת אודות נושאי מידע באתר לרבות לקוחות וגולשים באתר להלן: "המשתמש" ו/או "המשתמשים").
   מדיניות הפרטיות כפי שתפורט להלן, תבהיר את המידע שהחברה אוספת אודות המשתמשים באתר בקשר עם השירותים, המטרות שלשמן החברה אוספת את המידע, השימוש האפשרי שהחברה תעשה במידע, מי הם הצדדים השלישיים שהחברה תעביר להם מידע וכיצד החברה מטפלת ושומרת את המידע.
   המידע שהמשתמש מוסר לחברה תלוי בהסכמתו וברצונו של המשתמש ואינו נובע מחובה חוקית. המידע יישמר במאגר המידע של החברה לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש למדיניות פרטיות זו.
   מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך היא מתייחסת הן לגברים והן לנשים כאחד.
   1. 1. מהו מידע?

    • במדיניות זו, משמעות המונח "מידע" הוא כל מידע הנאסף על ידי החברה או נמסר לה על ידי המשתמש או מי מטעמו, שבאמצעותו ניתן לזהות את המשתמש והמוגן על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 (להלן: "החוק").
   2. 2. המידע אותו החברה אוספת אודות משתמשים

    • 2.1. החברה תאסוף מידע (כולו או חלקו) אודות משתמשים באתר כפי שיפורט להלן:
     • 2.1.1. פרטי זיהוי אישיים ובכללם שם פרטי, שם משפחה, מספר זיהוי, כתובת מלאה, כתובת דואר אלקטרוני, מספרי טלפון ועוד;
     • 2.1.2. מוצרים שרכש המשתמש, מועד רכישת המוצרים על ידי המשתמש, כתובת, התמורה ששולמה בגין המוצרים וכל מידע שהמשתמש מוסר בעת השימוש באתר וביצוע ההזמנות בו;
     • 2.1.3. מידע פיננסי לרבות חשבון בנק;
     • 2.1.4. כל מידע נוסף שהמשתמש מוסר ו/או מתקבל אצל החברה בקשר עם המשתמש.
    • 2.2. מידע שהחברה מחויבת לאסוף ולשמור על-פי חוק.
    • 2.3. מידע לא אישי כמפורט במסמך זה.
   3. 3. מדוע החברה אוספת את המידע והשימוש שהחברה מבצעת במידע (להלן: "המטרות")?

    • החברה אוספת מידע אודות המשתמש לצורך המטרות הבאות – כולן או חלקן:
    • 3.1. כדי להעניק למשתמש שירותים;
    • 3.2. כדי להתקשר עם המשתמש;
    • 3.3. כדי לשפר את השירותים ואיכותם;
    • 3.4. כדי לשלוח למשתמש מידע לרבות מידע אדמיניסטרטיבי;
    • 3.5. לצורך סטטיסטיקה, מחקר, ניתוח ועריכת סקרי שביעות רצון;
    • 3.6. כדי להתאים ולהציע למשתמש מגוון של מוצרים ושירותים, שאולי יתאימו ויעניינו את המשתמש;
    • 3.7. לצורך דיוור ישיר, כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, ובכלל זה שליחת ניוזלטרים, בין אם הדיוור מבוצע על ידי החברה, ובין אם באמצעות צד שלישי כלשהו;
    • 3.8. לשם ניתוח פרופילים של המשתמשים לשם שיווק מוצרים לרבות אך לא רק ברשת האינטרנט;
    • 3.9. לצורך זיהוי המשתמש בעת פנייה לחברה;
    • 3.10. לצורכי שיפור, תיקון, איחוד וטיוב המידע;
    • 3.11. לצורכי ניהול פעילות החברה;
    • 3.12. לצרכי בירור ויישוב תלונות, עריכת ביקורות פנימיות וטיפול בבקשות לגישה למידע או לתיקונו;
    • 3.13. לצרכים פנימיים של החברה;
    • 3.14. לשם התגוננות מפני תביעות, דרישות וטענות נגד החברה ומי מטעמה וכן נגד צדדים שלישיים;
    • 3.15. לשם אכיפה של הוראות תנאי השימוש באתר ומדיניות פרטיות זו;
    • 3.16. לשם עמידה בהוראות כל דין.
   4. 4. העברה של המידע

    • 4.1. החברה לא תעביר ולא תמסור מידע לצדדים שלישיים אלא כמפורט במדיניות הגנת הפרטיות.
    • 4.2. העברת המידע לצדדים שלישיים תכלול מידע רלוונטי בלבד שאינו חורג מהמטרות שלשמן מועבר המידע ותתבצע באופן מידתי למטרה מוגדרת, מפורשת ולגיטימית.
    • 4.3. החברה עושה שימוש בספקים שמעניקים שירותי סליקה באינטרנט (להלן: "ספקי השירות"). סליקת התשלומים מבוצעת באמצעות ספקי השירות בלבד, והחברה אינה צד לכך. לפיכך, כאשר משתמש רוכש מוצרים ושירותים באתר, הוא יתבקש למסור מידע ופרטים אודותיו לרבות פרטי כרטיס אשראי ומידע נוסף ישירות לספקי השירות. מסירת המידע והשימוש במידע שייאסף על ידי ספקי שירות כאמור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של ספקי השירות, ואלה יחולו על המשתמש בנוסף לתנאי השימוש באתר דנן ומדיניות פרטיות זו, ועל המשתמש האחריות לבדוק את המדיניות של ספקי השירות לפני ביצוע תשלומים.
    • 4.4. מבלי לגרוע מהוראות מדיניות פרטיות זו, החברה וכל מי מטעמה לא תישא בכל חבות, והיא פטורה מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי, בכל הקשור והנוגע לספקי שירות לרבות בכל הקשור לאיסוף המידע על ידי ספקי שירות, השימוש בו, העברתו לצדדים שלישיים, שמירתו ואבטחתו על ידי ספקי שירות ועוד.
    • 4.5. החברה רשאית להעביר את המידע או כל חלק ממנו לצדדים שלישיים בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:
     • 4.5.1. צדדים שלישיים אשר מעניקים לחברה שירותים שונים ובין היתר שירותי תמיכה במערכות האבטחה ומערכות טכנולוגיית מידע (IT), שירותי אחסון מידע, שירותי עריכת סקרים ומחקרים, חברת השילוח של החברה, עורכי דין או יועצים מקצועיים חיצוניים אחרים, שירותי הדפסות, שירותי דואר, שירותי דיוור ושליחת מסרונים, פרסום, שיווק, מחקר שוק ואנליזות, בנקים, מוסדות פיננסים, מבטחים, ספקי ניהול מסמכים ורשומות וכן צדדים שלישיים נוספים אשר מעניקים לחברה שירותים בקשר עם פעילותה.
     • 4.5.2. חברות בקבוצת גפן מדיקל לרבות חברות אחיות וחברות בנות.
     • 4.5.3. אם תתקבל דרישה מרשויות לרבות הוצאה לפועל, בתי משפט, רשויות אכיפת החוק, רשויות המס, רשויות חקירה וכן רשויות וגופים אחרים.
     • 4.5.4. אם יתקבל אצל החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמשים ו/או מידע אודות המשתמשים.
     • 4.5.5. אם מסירת המידע נדרש על פי דין.
     • 4.5.6. בכל מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם בינך או מי מטעמך לבין החברה או מי מטעמה.
     • 4.5.7. במקרה של העברה ו/או מכירה ו/או המחאה ו/או רכישה, של החברה ו/או נכסיה ו/או כל חלק מהם, בתמורה או שלא בתמורה, כולם או חלקם, לצדדים שלישיים, לרבות אך לא רק במקרה של מיזוג החברה ו/או פעילותה עם צדדים שלישיים, ולרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרים של שינוי שליטה, מלא או חלקי, בחברה לרבות לשם בחינת היתכנות של המקרים הנזכרים לעיל.
     • 4.5.8. אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי משתמש ביצע מעשה ו/או מחדל אשר עשויים לפגוע בחברה, במי מטעמה, בצדדים שלישיים כלשהם לרבות משתמשים אחרים.
     • 4.5.9. בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נדרשת כדי למנוע נזק לחברה, למשתמש או לצד שלישי כלשהו.
    • 4.6. בנוסף לאמור, החברה רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים, כאמור לעיל, גם מחוץ למדינת ישראל ובכלל זה לצדדים שלישיים אשר ממוקמים במדינות שרמת ההגנה של המידע שונה מהוראות הדין הישראלי ואשר עשויות להעניק הגנה פחותה מזו הניתנת על פי דיני הגנת הפרטיות בישראל. מבלי לגרוע מהוראות מדיניות זו, השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש למדיניות הגנת פרטיות זו, לרבות להעברת פרטיו, שמירתם ואיחסונם אצל צדדים שלישיים אשר ממוקמים מחוץ למדינת ישראל.
   5. 5. אבטחה

    • החברה נוקטת באמצעים טכניים ופיזיים בעניין פרטיות ואבטחת מידע בהתאם לסטנדרטים מקובלים. כידוע, אחסונו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך רשת האינטרנט, לעולם לא יכול להיות בטוח לחלוטין ובכל עת שבה המשתמש מוסר מידע לחברה, בפרט באמצעות רשת האינטרנט, המשתמש עושה זאת בהסכמה מלאה ובכפוף לסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו. בכל מקרה, אם יש למשתמש סיבה להאמין כי העברת המידע לחברה אינה בטוחה עוד אנא עדכן אותנו באמצעי התקשרות שבסעיף 16 למסמך זה.
   6. 6. הגבלת אחריות

    • החברה וכל מי מטעמה לרבות צדדים שלישיים אשר פועלים מטעמה לא יישאו בכל חבות, והחברה פטורה מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמש ו/או לצדדים שלישיים בקשר עם האמור לרבות בכל הקשור והנוגע לקבלת המידע, השימוש בו, החזקתו או העברתו לצדדים שלישיים.
   7. 7. שמירת המידע בהתאם למטרה ותקופת ההחזקה במידע

    • החברה תשמור מידע אודות המשתמש לפרק הזמן ההכרחי להבטחת המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו, אלא אם תקופת החזקה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על-פי חוק.
   8. 8. מידע על אנשים אחרים

    • אם המשתמש יספק מידע אישי לחברה בקשר לאנשים אחרים לרבות בני משפחתו וצדדים שלישיים נוספים, על המשתמש לעשות כן אך ורק לאחר: (א) שהמשתמש עדכן את הצדדים השלישיים אודות תוכן מדיניות זו; וכן – (ב) המשתמש קיבל הסכמה הנדרשת לאיסוף, שימוש, חשיפה והעברה של מידע אישי אודות הצד השלישי בהתאם למדיניות זו ובהתאם להוראות הדין, ככל שנדרש.
   9. 9. פניה בהצעות שיווקיות

    • 9.1. החברה עשויה לספק למשתמש מידע שיווקי אודות מוצרים שהחברה מוכרת וכן אודות מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים אשר קשורים למוצרים שהחברה מוכרת ("הצעות שיווקיות"). אם משתמש נתן את הסכמתו המפורשת, החברה תוכל להעביר למשתמש הצעות שיווקיות כאלו גם בדואר אלקטרוני, מסרונים (SMS) ודרך מערכות חיוג אוטומטיות.
    • 9.2. אם החברה הייתה במשא ומתן עם המשתמש בנוגע לאחד מהמוצרים שהיא מוכרת – והמשתמש לא רכש מהחברה אף מוצר בסופו של דבר, החברה יכולה, גם אם המשתמש לא נתן את הסכמתו הספציפית לכך, להעביר לו הצעות שיווקיות בנוגע למוצרים כאלו, או דומים להם, באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS) ומערכות חיוג אוטומטיות, אלא אם כן המשתמש יודיע בכתב (או בכל אמצעי אחר המפורט בהצעה השיווקית) כי אינו מעוניין לקבל הצעות שיווקיות, באופן כללי או כאלו בעלות אופי ספציפי.
    • 9.3. אם משתמש אינו מעוניין לקבל עוד הצעות שיווקיות באופן שוטף, הוא רשאי לבקש זאת בכתב ו/או על-ידי פניה בדואר אלקטרוני, באמצעות אמצעי התקשורת המנויים להלן, בסעיף 16 במסמך זה, וזאת על מנת שהחברה תחדל לשלוח הצעות שיווקיות.
    • 9.4. כאשר משתמש יקבל הצעות שיווקיות מהחברה באמצעות דואר אלקטרוני, המשתמש יוכל לבחור שלא לקבל הודעות שיווקיות בדואר אלקטרוני באמצעות לחיצה על הקישור להסרת ההרשמה הקיים בכל הודעת דואר אלקטרוני שכזאת, או על ידי יצירת קשר עם החברה באמצעות אמצעי התקשורת המנויים להלן, בסעיף 16 במסמך זה.
    • 9.5. החברה שואפת להיענות לבקשות לסרב קבלת הצעות שיווקיות במסגרת זמן סבירה. יש לשים לב, כי גם אם המשתמש יבחר לסרב לקבל התקשרויות שיווקיות מטעם החברה, החברה עדיין תוכל לשלוח למשתמש הודעות שירות, תכתובות אדמיניסטרטיביות חשובות, חשבונות והודעות לתשלום וכיוצ"ב וכל הודעות שהחברה זכאית לשלוח על-פי כל דין או הסכם.
   10. 10. בקשות לגישה, עיון ותיקון המידע

    • המשתמש זכאי לעיין ולתקן מידע אודותיו שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, והכול בהתאם לתנאים הקבועים בחוק. ככל שמשתמש יחפוץ לעשות כן, ניתן ליצור קשר עם החברה באמצעות אמצעי התקשורת כמפורט בסעיף 16 למדיניות פרטיות זו. על המשתמש לשים לב, כי חלק מהמידע יכול להיות מוחרג מזכויות עיון ותיקון בהתאם לדין.
   11. 11. לינקים

    • 11.1. האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים, דפי אינטרנט ויישומים של צדדים שלישיים והשירות שניתן במסגרתם אינו ניתן על ידי החברה. מדיניות פרטיות זו אינה חלה על שירותים אלו והמשתמש אינו מחויב לעשות בהם שימוש. אם המשתמש בוחר לעשות כן הרי שהשימוש בהם הוא באחריותו בלבד ובכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים ו/או דפי אינטרנט ו/או יישומים כאמור לעיל.
    • 11.2. החברה וכל מי מטעמה לרבות צדדים שלישיים אשר פועלים מטעמה לא יישאו בכל חבות, והחברה פטורה מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמש ו/או לצדדים שלישיים בכל הקשור והנוגע לאתרים, דפי אינטרנט והיישומים כאמור, לרבות השימוש, התוכן שמפורסם בהם ועוד. מבלי לגרוע מהאמור, המשתמש מתחייב לקיים את ההוראות והתנאים של אותם אתרים ו/או דפי אינטרנט ו/או יישומים ולציית להן.
   12. 12. מידע "לא אישי" שהחברה אוספת

    • 12.1. מידע "לא אישי" הוא כל מידע אשר אינו חושף את זהותו האישית של המשתמש, והחברה אוספת אותו בעזרת אמצעים טכנולוגיים שונים באתר לדוגמה:
     • 12.1.1 באמצעות דפדפן האינטרנט שלך: מידע כגון כתובת ה-IP של המשתמש (קרי, כתובת המחשב של המשתמש באינטרנט), רזולוציית מסך, סוג מערכת הפעלה וגרסתה, סוג דפדפן אינטרנט וגרסתו, זמן הביקור בעמוד פלוני והעמודים שבוקרו. החברה משתמשת במידע זה למטרות כגון חישוב מספרי משתמשים באתר ועוד.
     • 12.1.2 באמצעות שימוש בעוגיות (cookies): עוגיות (cookies) הן פיסות מידע המאוחסנות ישירות על המחשב של המשתמש. עוגיות (cookies) מאפשרות לנו לזהות את המחשב של המשתמשים ולאסוף מידע כגון סוג דפדפן אינטרנט, זמן שהייה באתר, העמודים אשר בהם ביקרו, העדפות שפה, וכדומה. החברה יכולה להשתמש במידע זה למטרות אבטחה, סיוע בניווט, הצגת מידע בצורה יותר יעילה, איסוף מידע סטטיסטי בנוגע לשימוש באתר.
      עוגיות (cookies) מאפשרות לחברה להציג למשתמש פרסומות או הצעות אשר עשויות להתאים ולעניין את המשתמש. כלומר, החברה יכולה להשתמש בעוגיות (cookies) כדי ללמוד את העדפות הגלישה של המשתמש באתר ואת תגובותיו לפרסומות ותכנים שונים אשר המוצגים בו, ועל-ידי כך להציג למשתמש פרסומות ותכנים נוספים אשר עשויים לעניין אותו ולהתאים לו.
     • 12.1.3 שימוש בתגיות פיקסל, משואות רשת (web beacons), clear GIFs או טכנולוגיות דומות אחרות של החברה ושל צדדים שלישיים: החברה עשויה לעשות שימוש בטכנולוגיות אלה בחלק מעמודי האתר ובדואר אלקטרוני על בסיס פורמט HTML, כדי, בין יתר הדברים, לעקוב אחר פעולות של משתמשי האתר ומכותבי דואר אלקטרוני, למדוד את הצלחת קמפיינים שיווקיים של החברה ולערוך סטטיסטיקה לגבי השימוש באתר וקצב התגובות.
     • 12.1.4 שימוש בקבצי לוג: שרתי האינטרנט של החברה רושמים אוטומטית מידע מסוים שהדפדפן של המשתמש או שהמכשיר הסלולרי שלו שולח בכל פעם שמשתמש מבקר באתר. רישומי שרת אלו עשויים לכלול מידע כגון בקשת האינטרנט של המשתמש, כתובת ה-IP של המשתמש, סוג הדפדפן, שפת הדפדפן, עמודי הפניה/יציאה וכתובות URL, סוג הפלטפורמה, מספר ההקלקות, שמות דומיינים, דפי נחיתה, דפים שנצפו והסדר של דפים אלו, כמות הזמן שנרשמה בעמודים מסוימים, תאריך וזמן בקשתך.
    • 12.2. החברה עושה שימוש בעוגיות של מערכות פרסום כגוןGoogle ו-Facebook אשר מנטרות את השימוש של המשתמשים באתר. השימוש במידע שייאסף באמצעות העוגיות שלGoogle ושל Facebookכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של החברות כאמור, וניתן ללמוד אודות המידע שנאסף באמצעות העוגיות, השימוש במידע, אופן ביטול העוגיות ועוד במדיניות הפרטיות של Google ובמדיניות הפרטיות של Facebook.
    • 12.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומהוראות המפורטות במדיניות הפרטיות, החברה תהיה רשאית להעביר מידע לא מזהה, למערכות פרסום של צדדים שלישיים כגון Google ו-Facebook כדי להציג למשתמש תכנים ופרסומים אשר עשויים לעניין אותו ו/או להתאים להעדפותיו.
    • 12.4. החברה עושה שימוש בשירותי אנליזה, ניתוח סטטיסטי ומחקר של צדדים שלישיים כגוןGoogle Analytics. השימוש בשירותים שלGoogle Analytics כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של Google Analytics. ניתן ללמוד על המידע שנאסף במסגרת שירותים אלה, במדיניות הפרטיות של Google Analytics.
   13. 13. הדין החל וסמכות השיפוט

    • 13.1. התנאים וההוראות המפורטים במדיניות הגנת הפרטיות זו וכן כל שינוי או תיקון של מדיניות זו, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה.
    • 13.2. סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם מדיניות פרטיות זו או הקשור אליה, מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב-יפו.
   14. 14. שינויים ועדכונים

    • החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת וזאת ללא צורך במתן הודעה או התראה על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית שתפורסם באתר תחייב את המשתמש. המשך השימוש של המשתמש באתר לאחר עדכון מדיניות הפרטיות יהווה הסכמה של המשתמש למדיניות הפרטיות המעודכנת לרבות לשינויים.
   15. 15. שונות

    • 15.1. המשתמש אינו רשאי להסב את זכויותיו ו/או חובותיו על פי מדיניות פרטיות זו לאחר. החברה תוכל להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לאחר.
    • 15.2. אין במדיניות פרטיות זו כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה ו/או למי מטעמה לפי כל דין.
   16. 16. יצירת קשר בעניין מידע

    • כל שאלה בעניין המידע הנאסף על ידי החברה ומדיניות פרטיות זו ניתן להפנות אל המנהלת הכללית של החברה באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו: Ilana.reznikov@dmc.org.il.
            יצירת קשר בעניין מידע
   כל שאלה בעניין המידע הנאסף על ידי החברה ומדיניות פרטיות זו ניתן להפנות אל המנהלת הכללית של החברה באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו: alisa.cohen@dmc.org.il
   מעודכן לחודש אוגוסט 2021.